BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Năm báo cáo:

SỐ TỔ CHỨC CÓ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm 2017)
Ngày gửi báo cáo: 06/03/2018
(trước ngày 15/02 theo dấu bưu điện)
Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN tỉnh Phú Yên
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia
Đơn vị tính: Tổ chức
Mã số Tổng số Chia theo lĩnh vực khoa học và công nghệ Chia theo loại hình kinh tế
Khoa học tự nhiên Kỹ thuật và công nghệ Khoa học y ,dược Khoa học nông nghiệp Khoa học xã hội Khoa học nhân văn Nhà nước Ngoài nhà nước Có vốn đầu tư nước ngoài
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG SỐ

01

26 3 9 2 15 10 0 21 5 0

A. Số tổ chức có hoạt động KH&CN chia theo:

1. Cấp quyết định thành lập

1.1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

04

18 1 4 1 11 9 0 17 1 0

1.2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

05

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân

06

4 0 1 1 2 0 0 0 4 0

2. Loại hình tổ chức

2.1. Cơ quan quản lý nhà nước

08

12 0 3 1 6 8 0 12 0 0

2.2. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

09

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Cơ sở giáo dục đại học

10

3 2 3 0 2 1 0 3 0 0

2.4. Tổ chức dịch vụ KH&CN

11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DV thông tin, thư viện

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DV bảo tàng cho KH&CN

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DV dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DV điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên

15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DV thống kê, điều tra xã hội

16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DV tiêu chuẩn đo lường chất lượng

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DV tư vấn về KH&CN

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DV sở hữu trí tuệ

19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DV chuyển giao công nghệ

20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DV KH&CN khác

21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5. Đơn vị sự nghiệp khác

22

5 1 2 0 4 0 0 5 0 0

2.6. Doanh nghiệp KH&CN

23

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

2.7. Doanh nghiệp

24

4 0 0 1 3 0 0 0 4 0

B. Số tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN

25

5 2 3 1 1 1 0 3 2 0
Người lập biểu
........., ngày......tháng......năm 2018
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Tổng lượt truy cập: 7788
Số người đang truy cập: 3